WFTW Body: 

උත ්පත්ත ි 1 2:1  සමිදාණන්වහන ්සේ ආබ්‍රම් ට කථාෙ  කාට,  “ න ුඹේ  ම ව්  බිම ද,  නුඹේ  නෑදෑයන්ද,  නුඹේ  පියාගේ ගෘහයද  අතහැර  දමා  මා  පෙන්වන්නට  යන  දේශයට  යන්”  යයි  කීසේක.  බාඛෙල්හි  සිටිය  මිනිසුන්  වගේ (උත ්පත්ත ි 1 1 ) ආබ්‍රහම් ට ’ම ම  ඌර්හි ස ිටිය ා ඇ ති,  ම ම  කාන ාන් දේශය ට ගොස ් එ හි ය ම්  දෙය ක් කරන ්න   ́නේ¶  යයි ක‍ෂණික හොඳ සිතුවිල්ලක් ආවේ නැත. ඔහුගේ එම තද පෙළඹීම මු ළුමනින්ම දෙවියන්වහන්සේගේ අණ මත සිදුවූවකි. ආබ්‍රහම්ගේ වයස අවුරුදු 75ක් විය. අවුරුදු 75ක් හෝ ඉඳ, දෙවියන්වහන්සේගේ හඬ අසා කි්‍රයාකිරීම යහපත්ය. මෝසස් අවුරුදු 40ක් එඬේරෙකුසේ ඉඳ දෙවියන්වහන්සේ කථා  කළ පසු කි්‍රයාකිරීමෙන් ඔහු ඉෂ්ඨ කළ දේ ගැන සිතන්න. අපි අවුරුදු 75 හෝ 80 සිටිය යුතුයයි මම කියනවා නොව, මා මුළුමනින්ම කියා සිටින්නේ උන්වහන්සේගෙන් අසන තෙක් සිට, ඉන්පසු කි්‍රයාකිරීමය. නමුත් නුඹ සිතනවාද අවිවේකී 20 වන ශතවර්ෂයේ මිනිසාට එවැන්නකට කාලය ඇතිය කියා? නැත.

මා  ස්තුතිවන්ත  වෙනවා  අවුරුදු  20ක  තරුණයෙක්ව  සිටියදී  උන්වහන්සේ  මට  ඉගැන්වු  එක් පාඩමක්  වුනේ ’ම නුෂ ්‍යය න් න ුඹව කි්‍රය ාවට  න න ්වන්න ට ඉ ඩනෙ ාදී,  දෙවිය න්වහන ්සේට පම ණක් න ුඹව කි   ්‍රය ාවට න න ්වන ්න  ඉ ඩ හරින්න” කියාය. නොයෙකුත් දේ කෙරෙහි බොහෝ මිනිසුන් මට පෙළඹවීම් කර ඇත - යහපත් මිනිසුන්, මාගේ සහකාර දේව සේවකයන් ඇතුළත්ව, මා ඔවුන්ගේ අවවාදවලට සවන්දී, නමුත් දෙ වියන්වහන්සේ මට කථාකරන තෙක් මා කි්‍රයාකරන්නේ නැත. මා දෙවියන්වහන්සේගෙන් ඇසෙන තෙක් ඉන්නවා, මන්ද මා මනුෂ්‍යයින්ගේ මතය මත කි්‍රයා කළහොත්, විනාශදායක කෙළවරකට ලක්වන බව දන්නා බැවිනි. අපගේ සහකාර සේවකයින්ගේ මත සැලකිලි නොකරන්න යැයි මා කියනවා නොව, මා මුළුමනින්ම කියා සි ටින්නේ අපි අවසානයේ ඇසිය යුතු හඬ දෙවිය න ්වහන්සේගෙන ් වියයුත = බවය .  දෙවියන්වහන ්සේ ’ය න්න ¶ යයි ආබ්‍රහම් ට කිය ූ කල ඔහු ගියේය .  මෙ ා්සෙ ස්ට ’ය න ්න ¶ ය යි කිය ූ කල   ඔහ ු ගියෙ ්ය .  පාවුල්ට ’ය න ්න ¶ ය යි කිය ූ කල   ඔහ ු ගියෙ ්ය .  ඔවුන ්ගේ ජීවිතවලින්  යම්  දෙයක්  ඉෂ්ට  කෙරුවේ  මෙවැනි  මිනිසුන්ය.  දෙවි යන්වහන්සේට  කුමක්  හෝ  කරන  පිණිස  අද මිනිසුන්  එහේ  මෙහේ  දුවති.  නමුත්  සදාකාලික  වටිනාකමක්  ඇති  කිසිදෙයක්  ඔවුන්  ඉෂ්ට  නොකරති.  සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව, ඔවුන් කරන දේ විස්මිත වුවත්, එය යෙරුසලම නොව බැබලෝනියාවයි.

’එ න්න ,  අපි මෙ සේ කරම ු,  ස්වාමින ්වහන්සෙ ්ට කුම ක් හෝ කරම ු,  ගෙඩ ාල් සාදමු, හුණු බදාම සාදමු, කුමක් හෝ කරම ු. “ ඔබට ම නුෂ ්‍යය න් විශ්ම ය ට පත්කළ හැ ක. ’මෙ සේ අපි අපිට න ාම ය ක් ගොඩන ඟමු. “ නෙ බුකද්නෙ ්ස ර් මෙන් බැබිලෝනියාව ගොඩනැගීමෙන් ඔබට අනර්ඝ නාමයක් ගොඩනඟා ගත හැකිය. මෙය කිතුණු සේවාව තුළ අද පවතිමින් තිඛෙන අතර, එළිදරව් 17 හා 18හි පණිවු ඩය  වේ.     න මුත් ආබ්‍රහම්  දෙවිය න්වහන්සෙ ්ගේ ’ය න්න   තෙක් සිටියේය.

දෙවියන්වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීමෙන් තොර, ආබ්‍රහම් කි්‍රයාකළ සැමවිටම කරදරවලට වැටුණ බව දැනගන්න. නිදසුනකට  අප  කියනවා  දෙවියන්වහන්සේ  ආබ්‍රහම්ට  ඌර් නම්  කල්දිවරුන්ගේ  නුවරින්  පිටත්ව  උන්වහන්සේ ඔහුට මග පෙන්වන ස්ථානයට යන්න කියා, නමුත් උත්පත්ති 11:31 අප කියවන්නේ ආබ්‍රහම්ව රැගෙන ඌර් සිට පිටතට  ගියේ  තේරා  (ආබ්‍රහම්ගේ  පියා)  බවයි.  එහෙත්  ආබ්‍රහම්ට  දෙවියන්වහන්සේ  කියා  තිබුණේ  කුමක්ද? ’න ුඹේ  නෑ දෑය න් හා න ුඹේ  පිය ාගේ ගෘ හය  අතහැ ර   ය න්න  කිය ාය . “    න මුත ් අපි මෙ තන  දකින්නෙ ් අවුරු දු 75 ක් වයසැති ආබ්‍රහම් ඔ හුගේ පියාගේ අත අල්ලාගෙන පිටත්වීමයි` ආබ්‍රහම්ගේ ආරම්භය ඒ ආකාරයයි``

ඔබට  දෙවියන්වහන්සේගේ  කැමැත්ත  කිරීමෙන්  බාධා  ගෙන  එන්නේ  ඔබගේ  නෑදෑයන්ය.  පළමුකොට  ඔබගේ දෙමව්පියන්, ඔබගේ සහෝදරයන්, ඔබගේ සහෝදරියන්, ඔබගේ බිරිඳ හා දරුවන්ය. යේසුස්වහන්සේ මෙසේ කීය .  ’ය මෙ ක් ම ා වෙතට එන්නේ නම්, ඔහුගේ පියා, මව, සහෝදරයා, සහෝදරිය, බිරිඳ හා දරුවන් ද්වේෂ නොකරන්නේ  නම්  ඔහුට  මාගේ  ගෝලයෙක්  වෙන්ට  බැරිය.”  ඔබට  ස්වාමින්වහන්සේව  අනුගමනය  කරන්න අවශ්‍ය වන ්න ට පුළුවන .

 නමුත ් නුඹේ  පිය ා හෝ න ුඹේ  බිරිඳ එ ය ට ’එ ප”  කිය න්න  පුළුවන . එසේ  තේරා  ආබ්‍රහම්  රැගෙන  හා රාන්  දක්වා  දුරට  පැමිණ  එහි  පදිංචි  වුහ  (උත්පත්ති  11:31).  එය දෙවියන්වහන්සේගේ  කැමැත්ත  නොවීය.  ඔවුන්  එතන  පදිංචි  වූයේ  ඇයි?  එය  තේරාගේ  මතය  විය.  හාරාන් සත්ත්ව රැළට හොඳ සරු බිමක්ව තිඛෙන්නට ඇත. නමුත් එය දෙවියන්වහන්සේගේ ස්ථානය නොවීය. එහෙත් ආබ්‍රහම් තම පියා සමඟ එතන පදිංචි විය ` ආබ්‍රහම් අතපසුවීම් කළ මනුෂ්‍යයෙක් විය - මුල්ම අතපසු වීම වූයේ  දෙවියන්වහන්සේ  වෙනත්  දෙයක්  ඔහුට  කරන්න  කියා  තිබියදී,  ඔහුගේ  පියාට  සවන්දීමය.  එබැවින් දෙවියන්වහන්සේ  කළේ  කුමක්ද?  මෙවැනි  අවස්ථාවන්  තුළ  පහසුවෙන්  දෙවියන්වහන්සේට  කි්‍රයාකළ  හැක. මරණය තුලින් තේරාව දෙවියන්වහන්සේ ඉවතට ගත්සේක (උත්පත්ති 11:32). එවිට ස්වාමින්වහන්සේ ඔහුට කී ලෙස ආබ්‍රහම් පිටත්ව ගියේය (උත්පත්ති 12:4). මෙවැනි උග්‍ර දෙයක් දෙවියන්වහන්සේ කරන තෙක් ඔබ බලා සිටිය  යුතුද?  ඉදිරියට  පියනඟන්න.  දෙවියන්වහන්සේ  ඔබට  ප්‍රේම  කරනවා  නම්,  උන්වහන්සේ  මෙවැනි  උග්‍ර දෙයක්   කරාවි.   නමුත්   ඔබම   දෙපැත්ත ට   වැනෙන   කෙනෙක්   යැයි   දෙවියන්වහන්සේ   දැක්කොත්, දෙවියන්වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කැමැත්ත අහිමි වෙන්නට ඉඩදී ඔබගේ මුළු ජීවිත කාලයම හාරාන්හි ඉන්නට ඉඩදෙවී.  දෙවියන්වහන්සේ  සමඟ  ගමන්  කරන්න  පුරුදු  වන්න.  දෙවියන්වහන්සේ  නාඳුනන  නෑදෑයින්ට සවන්දෙන්න එපා. හැම ආකාරයෙන්ම පියෙක්ගෙන් ඉගෙනගන්න ඔ හු දෙවියන්වහන්සේ දන්න දේවභක්තිකයෙක් නම්, නමුත් ලෝකාකාර පියෙකුට සවන් නොදෙන්න (මා මෙතැනදී සඳහන් කරන්නේ ආත්මික ප්‍රතිපත්ති ගැනය). අවස ාන යේදී ආබ්‍රහම්  කාන ාන ් දේශය ට පැමිණි විට ’ස්වාමින ්වහන ්සේ ආබ්‍රහම් ට පෙනී,  මේ  දේශය ඔබේ වංශයට දෙන්නෙමියි කීසේක¶ (උත්පත්ති 12:5,7)