කර්තෘ :   සැක් පූනන් වර්ග :   යෞවන
WFTW Body: 

එසසේකිසෙල් 16:49-50 ඳදෙන්හි  නගරෙභ  විනාශෙ  කරා  සගනගිොව෕  සසොසදෝසේ  සැඵෑ  ඳාඳෙන්  ගැන සදවිෙන්වහන්සසේ විස්තර කරන සසේක (උත්ඳත්ති 19). අසඳන් සඵොසහෝ සදසනක් සසොසදෝභල සසොසදෝමීෙ ඳාඳෙ සභලිංගික සසේවනෙ- හා අසනකුත් ලිංගික ඳාඳෙන්ට මුල්ව  නගරෙක් සෙස සඵොසහෝ විට එකඟ සවමුග නමුත් සේ ලිංගික ඳාඳල තභ ජීවිත රටාසේ අවසාන පෙෙ විෙගසභතරේ දරුණුව  නපුරකට ඔවුන්ව සගනගිසේ සකසසේදරෑ   සභහිදිසසොදසේ සැඵෑව෕ ඳාඳෙන් සෙසඳවසන්සන්:

-උඩඟුකභ

-අෙසකභ

-කෑදරකභ ( ආහාර වෙට ඇති ආශාව)සහ

  -අසරණවු හා අවශ තාවෙන්සගන් සඳසෙනවුන් සනොසෙකා හැීමභෙග

සදවිෙන්වහන්සසේ එභ නගරෙ විනාශ කිීමභට මුල්ව සහේතුන් සේවාෙ ගසභහිදි සදවිෙන් වහන්සසේ ඔවුන්සේ ලිංගික ඳාඳෙන් ගැන ස඲හනක්වත් සනොකිීමභ සැෙකිල්ෙට සෙොමු කිීමභ ඉතාභත් වැදගත්ෙග සසොසදෝසේලිංගික ඳාඳෙන්වනාහි ඔවුන්සේ කේභැලවු හා සැඳඳහසු ජීවිත රටාසේ ප්රද තිපෙෙකිගසභයින් අඳට ඉසගන ගත හැකි වන්සන් කුභක්දරෑ

*උඩඟුකභ හා ලිංගික ඳාඳෙ

*කේභැලකභ හා

*රස අහාර වෙට ඇති අශාව හා

* අන් අෙ ගැන සැෙකිල්ෙ අඩුකභ හා ලිංගික ඳාඳෙල ෙනාදිෙ අතර ඉතා ළිංවු සේඵන්ධතාවෙක් ඇති ඵවෙ.

සේ සෂේත්රනෙන් 4ගැන ඳභණක් සෙකා ඵෙන්නගඔසේ ලිංගික අශාවසගන් ජෙ ගැනීභ ඉතාභත්අසීරූ සදෙක් සෙසට දැසනන ඵව තරුණව ඔඵොසගන් සඵොසහෝ සදසනකු පිළිගත යුතු කාරණෙකිග එෙ ඉතාභත්භ අසීරුවු සෂේත්රනෙකිග නමුත් ඉහත දැක්වුවාවු ඳහසුසෂේත්රනෙන්හතරින් ජෙගැනීභට ඇයි ඔඵ ආරේබ සනොකරන්සන් රෑ එවිට ලිංගික ආශාවන්සගන් ජෙගැනීභ ඳහසු සදෙක් සෙස ඔඵඅත්දකින්න ෙන්සන්ෙ.

-         ළමුසකොටභ සෑභ තත්වෙක් තුළදීභ ඔඵව ෙටහත් කර ගැනීභ තුළින් අරේබ කරන්න

  -සිෙළු අහිංකාර කමින් වළකින්නග -ඉන්ඳසු භහන්සි වී වැඩකරන්න ඳටන් ගන්නග එසෙසභ කුභන සදෙක් කෙත් කාර්ය්ශිලීවව කරන්නග

-ඒත් සභඟභ ඉ඲හිට කෑභ අතඳසු කර නිරාහාරව ඉන්න උත්සාහ කරන්න,  

-එසභන්භ හතරවැනිෙට ඔඵ වටා ඉන්නාවු අෙසේ අවශ      ෙතාවෙන් ගැන ටිකක් වැඩිසෙන් සිතන්නට ඳටන් ගන්නග එසභන්භ ඔවුන්ට උඳකාර කරන්සන් සකසසේද කිො සසොො ඵෙන්නග

සභභ නිෙභෙන්  අනුගභනෙ  කර  ඵෙන්න  එවිටඔසේ  ලිංගික  ආශාවසගන්  ජෙගැනීභ  ඳහසු  ඵව  ඔඵදැනගන්නවා ඇතග සදවිෙන් වහන්සසේසගන් අනුග්රබහෙ සනොෙඵා අඳට කිසි ඳාඳෙක් ජෙ ගත සනොහැකගනමුත් උන්වහන්සසේ  තභ  අනුග්රබ හෙ  සදන්සන්  ෙටහතුන්ට  ඳභිගඑසෙසභ  උන්වහන්සසේ  උඳකාර කරන්සන් ල කරුණාවන්තවු එසභන්භඅන් අෙට උඳකාර කරන්නාවු අෙට ඳභිග