WFTW Body: 

“එසවේවී නමුත් භට ඼ාබල තිබුණු යම් යම් සේ ක්රි වුස්වු ලශසේසවේ සාවා ා඼ාබ ය ස තීමටභට ඳිණියෙසයණිග එසවේය භාසේ වුලාමීවු ක්රි වුස්වු ලශසේසවේ ින න නිමේසම් උස්ම් භ සාවා තීයල ඼ ා඼ාබය ස ව඼ ණිග උසේලශසේසවේ සාවා තීයලුසේ භට නිතිල ගියා ඳභණක් සනොලල ඒලා කුණුය ස ව඼ ණිග එසවේ  රසේසසේ භභක්රි වුස්වු ලශසේසවේ඼ඵානසේනා පියෙවත්ල ල ලවුාාසලසේ ඳිණිසණන භාසේභ ධර්ණි඿ුඨ භ සනොලල ක්රි වුස්වු ලශසේසවේස සරහි ිදහිල ඼  රන ස ොට සනන ල ිදහිල ඼ සාවා සදවියසේ ලශසේසවේසනසේ ඳිණිසණන ධර්ණි඿ුඨභ භ ිස්ල ක්රි වුස්වු ලශසේසවේස්ෂ තීටින පියෙවත්ල යම් ාසේදභකිසේ භෂවුසේසනසේ නිගිටීභට ඳිණිසණන  ස඼වල උසේලශසේසවේ  වශ  උසේලශසේසවේසේ  නිලත  නිගිටීසම්  ඵ඼යත් උසේලශසේසවේසේ  දුක්ල඼  ඳංගු ාර භත්  දිනනසේනා  පියෙවය ගභා  දිනටභ  ඼ඵාසනන  තීටිනලාලත් දිනටභ වම්පුර්ණවී තීටිනලාලත් සනොසේ ග නුමුත් යභක් පියෙව ක්රි වුස්වු සුස්වු ලශසේසවේ භා ාල ඼ානත්සවේක්ද ල ඒ  ාල ඼ානසේට වීර්යා රණිසේභභත් දුලනනයණිගවසශෝදර සසා ල භභ තලභත් ාල ඼ානතිණි ස සනොතීතණිග නමුත් එ ක්  රණි ල එනම්ල ඳවුසවසේ තිසඵනසේ භත  නිතිස ොටල ඉවුවරශට තිසඵන ඒලා සදවභ ඵ඼ානන යණිසේල ක්රි වුස්වු සුස්වු ලශසේසවේ ස්ෂ සදවියසේ ලශසේසවේසේ උස්ම්  ි඲වීසම් දිනුභපියෙව දිනුම්ඳෂ  රා දුලණිග, (පිලිප්පි 3ථ7-14)

ඳෂමුස ොටභ ාඳතීහියටනතයුස්සේනම්සම්ාසඳෝවුස්ළුලරයාසේලදසේ ලනාහීකිස්ණුභාලසත්නභසේකිරීභආරම්බ ෂාව෕ඉතාඋසද ෝ ගීමතභත්තරුණයකුසේ ලදසේ සනොලන ඵලයග සම්ලා ලනාහී ඉතාභත් පිර෕ණාව෕ වප඼තාලය  ජීවිතසු ාලවානය  රා඼ංවුනාව෕ල මුහුකුරා ගිය කිස්ණුලකුසේ ජීවිත වාක්ෂිලය සේග නිලත ශිරුනාව෕ දිනතීට ඳාවුල සේ ජීවිතසු ාවුරුදු 30 ක් නත වී ිතග සම්  ා඼ය ස්ෂදීල ඼කුණු ශා පුදුභස්ළිසේ සම් සවේලය භශත් ස඼ව වශති   රණිසේල සඵොසශෝ වබාලසේ සනොඩනනන පියෙව සදවියසේ ලශසේසවේඔහුල ඳාවිච්චි  ෂ සවේ ග ආරම්බසු ඳටසේභ ඳාවුල ස්භා සාතර ඔඵ සභොඵ නභසේ  රණිසේල භශත්දු඿ු රතාලයසේට මුහුණ සදණිසේල තභජීවිතයල සනොභස්රුලශුබාරංචිය උසදවා සදණිසේසාතරභ  ාර්යාක්ෂකභල නත  සෂේය ග තභ වුලාණිසේ ලශසේසවේසේ වුලර෕ඳයට ානුල ලර්ධනය ලන විට ඔහු ඳාඳසයසේ ජය නිමේභ යසේසසේහි විඵි භ දිනනත්සත්යග ඔහුසේ තීයළු වස්ටු ාතරිසේ එ විස඾ේෂිත ාත්දිකීභක් තිබුයෙග ඔහුඳලවන  ආ ාරයට  එයවිස඾ේෂිත  ආත්ණි  වත යතාලයසේසශළිදරේ  පියෙව  ස්සේලන වුලර්නයට ඔවලා නිමේභයග

එසවේව෕ලත්සම්තීයල ඼ාලවානසුදීඔහුතලභත්ඳලවසේසසේල සදවියසේලශසේසවේඔහුසේජීවිතයඋසදවාාරමුණු ෂතීයල ඼ රා ඔහුතලභත්඼ඟාවීනිතයකියායග විභ ා඼ය භතීටියාව෕සඋ඿ුඨ කිස්ණුලසේ සනසේ ස සනකුස඼වතභජිවිතසු ාලවානයට ෂංල තීටිේදීඳලවසේසසේ ල ඉ඼ක් ය  රා තලත් ඔහුට ෂංවිය යුස්ය කියායග ාසශෝෟ සඵොසශෝ ිදහිලිලසේතයසේටල නිලතඋත්ඳාදනය ශා දිල භය විසා඾ුචසයසේ ණිදීසම් වශති ය ඼ිබීභල නි඼වීසම් ඳටසේ නිසේභ වශ ාලවානය සේග ාසඳෝවුස්ළුලරයාට සශෝ ඔහු සභසේ ක්රි වුස්වුලශසේසවේසේ විඵග සනෝ඼යකු වීභට සවොයසේනාව෕ඕනගභ ස සනකුට එය එසවේ සනොලසේසසේය ග ක්රි වුස්වුලශසේසවේ ාරමුණක් ිතිල ඔහුල ාල ඼ා නත්සත්යයන වුථිර වි඾ුලාවයක් නින ාසඳෝවුස්ළුලරයා සභභ ඳරිච්සේදසු ප්ර‍ ා඾  ර තීටි ස ග ඔහු එයටපිළිස්රු ස඼වල ඕනගභ ණිෂයක් සනලා ඒ ාරමුණ ාල ඼ානසේනට ාධි඿ුඨාන  සෂේයග නිලත උත්ඳාදනයවී නි඼වීභ ඼ඵන විට ක්රි වුස්වු ලශසේසවේ විතීසේ ාඳලාල ඼ා නසේසසේල ාඳසේ ආත්භයසේ සාරසු ගිසේසනසේ න඼ලා වුලර්නයට ස්දුවුවසේ කිරීභට ලඩා ද෕රදර්ශී ාරමුණක්ිතිලයයසේන ඉතාභත් ාතිවිශි඿ුඨ ශා එ භවත ය ලසේසසේයගමුහුකුරාගියාව෕ාසඳෝවුස්ළුඳාවුල ස්භාලිසා භනු඿සේයසයකුලර්඾තිශක්ඳභණවිඩාලටඳත්සනොවුනාවුකිස්ණුසවේලා ා඼ය ට ඳස්භභතලභත්඼ඟාසනොවුසනණිනමුත්තභජීවිතයඋසදවාසදවියසේ ලශසේසවේසේමුළුාරමුණුඉ඿ුඨකිරීභටසලරදිරියයුස්යි සකියාඳලවසේසසේ නම්ල ඒාරමුණස තරම්පුළුල සදයක්වියයුස්දරෑ

ඳාවුල ස්භාතලදුරටත්සභභඳරිසේදසුඳලවසේසසේ සදවියසේලශසේසවේසේ ඳරභාර්ායලනඋත්තරීතර ාර්යායශඳුනාසනනඑයවම්පුර්ණකිරීභ ශාවව඲නවිටඔහුටල සභභස඼ෝ යඉතාඋස්ම්යි සව඼ සේනාව෕තීයල ඼ කිතීත්ලටිනා භක්නිති වෂසනොඩක්යකියායග සේලඳරභාර්ායඋසදවා ස඼ෝ සු තීයල ඼ාත්ශිරීභසයෝන වුණිෂයක්ස඼වඔහුව඼ සේසසේය ග  (පිලිප්පි3:14)-ග ාපිාඳලටාඉසේනාව෕ල භූණි තානාසේතරල඼ට ආ඾ාසලණිසේසබෞති භයසේල඼ටිලුම්වීල සදවියසේලශසේසවේසේ සදයටලඩාසම්ලාටතමුසේජීවිතසුඋස්ම්වුාානයක්සදසේනාවු ිදහිලිලසේත සසේ දකින විටල සභොවුසේ ක්රි වුතියාසාත්ලය ඳාවුල ස්භාසේ ක්රි වුතියාසාත්ලයට ලඩා සඵොසශෝ සව සසේ ්ත්ල ිති ඵල සානභනය කිරීභට ඵ඼  රසේසසේයග

සාරසු ගිසා විස඼සේ ණිසදන පියෙව රක්ෂකන වශති යක්ස඼ව ඳභණක්භ නි඼වීභ නින තී මටභ ආත්ණි  බිලිඳු සම් ඼කුණකිග ාපි ආත්ණි ල ලර්ධනය ලන විටසත්රුම් නසේනාව෕ සේ නම් සදවියසේලශසේසවේ ාඳල න඼ලා තිසඵසේසසේල ාඳ එකිසන ා උසේවා වදාතසා සු තීට උසේලශසේසවේ විෂස්ම්  ෂ භාලසත් වගභ දින භ නභසේ  රන පිණවයයසේනයග  (එපීව 2:10).ඳාවුල ස්භා තභ ජීවිතසු සදවියසේලශසේසවේසේාරමුණය කියා ව඲ශසේ  සල  සභභ නභසේ භාලතය ගාඳ උසේලශසේසවේසේ ානුග්රාශය඼ිබීසභසේ තෘප්තිභත්වී එනමුත් උසේලශසේ සවේ ාසප් ජීවිතය උසදවා තඵා තිසඵන  ිභිත්තවම්පුර්ණ කිරීභට  ි ඳවීභක් සනොලසේසනමු නම් ස තරම් භශසේතීල ඉලිජලිතීත සවේලසු සයදුනත්ල ල සදවියසේ ලශසේසවේට වදා ාලි  ලටිනා භක් ිති කිතීසදයක් වම්පුර්ණ සනො රණිසේ ාසප් ජීවිත  ා඼යභ නත  රසේසසේයග විඵවිසේභ වාතසේසේ ඳෂමු ඉ඼ක් ය නම් සභොනයම් සශෝ ක්ර භයකිසේල ක්රි වුස්වුලශසේසවේ ස්ෂ සදවියසේ ලශසේසවේසේ ානුග්රාශයට සවනඟල ාසේධ රඔවුසේලනි඼වීභ඼ිබීසභසේ ලි඼ික්වීභය( 2 ස ොරිසේති4:4) නමුත්ඔහුසභතනදී  වාර්ා   සනොවුනසශොත් ඔහුසේඊ඼ඟඉ඼ක් යලසේසසේඑභාලුත්ිදහිලිලසේතයාසේසදසනත්ල තභ ජීවිතය රාසදවියසේලශසේසවේවිස඾ේෂිතවුවි඼ිවුභක්තඵාතිසඵනලායන වත යටල ාසේධකිරීභයග වගසශනදුර ටවාතසේසභභභට්ටසම්වප඼ල තීටි සග දශවුනනසේවිඵගවුිදහිලිලසේතයසේතභජිවිතල඼ප්ර‍ධාන ශාලිදනත්වුසේලල උසදවාතමුසේනසේනාව෕මටරණයසේහීදිඳලා ාලං  භකිසේසදවියසේලශසේසවේසේ ිභිත්ත කිතීවිට ත් සනොසවොයති ග.

vක්රි වුතියාසා ජීවිතය සනො ඩලාභ ඉ඼ක් ය  රා ඉදිරියටයායුස් නභනක් යසේන පිලිප්පි3ලනඳරිසේදය ස්ෂ  විග්රාශ ර  තීටි සග සඳොසෂොල  භස්පිට ාඳට  එෂඹිය  ශිකි  සභොනභආත්ණි භට්ටභ ක්ලත්  සභභඉ඼ක් ය රායායුස්වුථිර ාල඾ තාලසයසේාඳල සාදශවු සනො රසේසසේය ගසඵොසශෝ ිදහිලිලසේතයසේ ට ජීලභාන වාක්ෂිලයක් සනොභිති වීභට සශේස්ල ඔවුසේ සභභ ඳාඩභ ාතඳස්  ර තිබීභයග ඔවුසේ එ භ වාක්ෂිල ය ලසේසසේ යම් ඉලිසේජලිවුතරැවුවීභ දී ාමටතසු යම් ආශිර්ලාදභත් දින  වභශර විට ාත එවවීභ සශෝ තභ මටරණය නිනස්සේඩුල  පිරවීභ යන ාත්දිකීභ වම්ඵ සේධලයග එය ඉතාභත් යශඳත් ව෕ලත් එතිසේ ඳටසේ කිතීසදයක් තීදුවී නිත ෟ හිසතෝඳසේ඾ 24:30-34 හි නාවුතිය රා ගියාවු උයනක්ස්ළිසේ ඳිශිදිලි  රනුසුල නි඼වීභ ඼ඵාසනනවිසල  නසේනාව෕ භනු඿ සයකුසේ තත්ලයය ග ලල ඳි඼වශ  ටුනවු ලිවීසභසේ උයන ල඼ක්ලා නසේනා පියෙව එභ උයන සාතරභ ස්ේද ඳවිත්රූ  ෂ යුස්යගභනු඿ ආත්භය උසදවාද එය එසවේභයග  

මුල  සභසතොදිවුත වාක්ෂිල රැවුවීම් ස්ෂ වතිය ට ලඩා ඳරණ වාක්ෂිලයක් ඉදිරිඳත්  ෂ සනොශිකිය කියා මේතිසයසේ ඳනලා තිබුසසේ සජෝසේ සලවුලිස්භාය යසේන භසේ භත ය සේග ඒ ානුල නතව෕ දලවු ශත ස්ෂ තභා වභඟ වුලාණිසේ ලශසේසවේසේ ක්රි යා ාරිත්ලය නින වක්ෂිල ඉදිරිඳත් සනො රන වගභ ස සනකුභ ඳස්ඵටවුනාවු ස සන ි ස වි඼කුසාගාසඳසේ කීසදසනකුට සම් ඳරික්ෂකනයට මුහුණ දිය ශිකිද රෑ සම් ආ ාර රැවුවීභක් ස්ෂදී ාඳට ලාේ රහිතල සා඾ුච඼ල තීටිය යුස් සේවිද රෑ?

පිලිප්පි 3:13,14 ඳාවුල ස්භාසේ  ලචන  ව඼ ා  ඵ඼සේනග  ,වසශෝදර සසා ල භභ  තලභත්  ාල ඼ානතිණි ස සනොතීතණිග නමුත්එ ක්  රණිල එනම්ල ඳවුසවසේ තිසඵනසේ භත  නිතිස ොටල ඉවුවරශට තිසඵන ඒලා සදවභ ඵ඼ානන යණිසේල ක්රි වුස්වු සුස්වු ලශසේසවේ ස්ෂ සදවියසේ ලශසේසවේසේ උස්ම්  ි඲වීසම් දිනුභ පියෙව දිනුම්ඳෂ  රා දුලණිග, සභහිදී ක්රි වුතියාසා ාඳ ශට තලත් එ  සදය ට මුල තින දිය යුස්යග සදවියසේ ලශසේසවේසේාරමුණ ශඳුනාසනන එය  රා එෂඹීභ කිස්ණුසලකුට ාල඾  නම් ඳභණක්  ෂ ශිකි ාභතරවි ඼ඳයක් සනොලසේසසේයග එය විඵගව෕ වගභ සේල දරුසලකුසේභ ජීවිතය ස්ෂ විදශාදික්වියයුස්යග