සැක් පූනන්

ලිපි
අපේ මතකය නැමැති වීඩියෝ කැසට් පටය

අලූත් ගිවිසුමේ ආශිර්වාදයන්
ඕස්ට්‍රේලියාවේ බ්‍රිස්බන් නගර පැවති සම්මේලනයකදී සහෝදර සැක් පුනන් විසින් කරනලද පර්‍ණවිඩ

රෝග සහ සුවය
අද දවසේ රෝග සහ සුවය යන විෂය පිළිබඳව බයිබලයට අනුකූලවු පැහැදිලිවු ඉගැන්වීම් ඉතාමත් අල්පය.

දෙවියන්වහන්සේට අවශ්‍යයවන පුරුෂයන්

More (5)

පොත්