සැක් පූනන්

ලිපි
අපේ මතකය නැමැති වීඩියෝ කැසට් පටය

අලූත් ගිවිසුමේ ආශිර්වාදයන්
ඕස්ට්‍රේලියාවේ බ්‍රිස්බන් නගර පැවති සම්මේලනයකදී සහෝදර සැක් පුනන් විසින් කරනලද පර්‍ණවිඩ�

රෝග සහ සුවය
අද දවසේ රෝග සහ සුවය යන විෂය පිළිබඳව බයිබලයට අනුකූලවු පැහැදිලිවු ඉගැන්වීම් ඉතාමත් අල්පය.

දෙවියන්වහන්සේට අවශ්‍යයවන පුරුෂයන්

More (5)

පොත්