ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය ගොඩනැගීම
සත්‍යය ඔබ නිදහස් කරන්නේය

දේශක :   සැක් පූනන්

Building The Body Of Christ
The Truth Will Set You Free

මෙම මාලාවේ දේශනා

ගෝලකමේ අත්තිවාරම​
සැක් පූනන්
Jan   1 , 2008
(Now Playing)
තරුණ තරුණියන්ට අවවාද​
සැක් පූනන්
Jan   1 , 2008
(Now Playing)
(Now Playing)
ප්‍රශ්න සහ උත්තර
සැක් පූනන්
Jan   1 , 2008
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)