ශුද්ධාත්මයාණන් තුලින් නිදහස​​
සත්‍යය ඔබ නිදහස් කරන්නේය

දේශක :   සැක් පූනන්

Freedom Through The Holy Spirit
The Truth Will Set You Free

මෙම මාලාවේ දේශනා

ප්‍රශ්න සහ උත්තර
සැක් පූනන්
Jan   1 , 2008
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
ගෝලකමේ අත්තිවාරම​
සැක් පූනන්
Jan   1 , 2008
(Now Playing)
තරුණ තරුණියන්ට අවවාද​
සැක් පූනන්
Jan   1 , 2008
(Now Playing)
(Now Playing)