ගෝලකමේ අත්තිවාරම​
සත්‍යය ඔබ නිදහස් කරන්නේය

දේශක :   සැක් පූනන්

The Foundation Of Discipleship
The Truth Will Set You Free

මෙම මාලාවේ දේශනා

(Now Playing)
ප්‍රශ්න සහ උත්තර
සැක් පූනන්
Jan   1 , 2008
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
ගෝලකමේ අත්තිවාරම​
සැක් පූනන්
Jan   1 , 2008
(Now Playing)
තරුණ තරුණියන්ට අවවාද​
සැක් පූනන්
Jan   1 , 2008
(Now Playing)