අපගේ විවාහය දෙවිඳුන් ශෝක කරනවාද? සතුටු කරනවාද?
පොළොව මතුපිට ස්වර්ගික ජීවිතයක්

දේශක :   සැක් පූනන්

Are You Making God Sad Or Happy?
A Heavenly Life On Earth

මෙම මාලාවේ දේශනා