අපේ ස්වර්ගික උරුමයන්ට හිමිකම් පාමු
පොළොව මතුපිට ස්වර්ගික ජීවිතයක්

දේශක :   සැක් පූනන්

Claiming Our Heavenly Inheritance
A Heavenly Life On Earth

මෙම මාලාවේ දේශනා