අපේ දවස් ස්වර්ගික දවස් මෙන් වේ
පොළොව මතුපිට ස්වර්ගික ජීවිතයක්

දේශක :   සැක් පූනන්

Our Days Can Be Like The Days Of Heaven
A Heavenly Life On Earth

මෙම මාලාවේ දේශනා