අලුත් ගිවිසුම තුල අපේ උරුමයන්​
පොළොව මතුපිට ස්වර්ගික ජීවිතයක්

දේශක :   සැක් පූනන්

Our Inheritance Under The New Covenant
A Heavenly Life On Earth

මෙම මාලාවේ දේශනා