එකිනෙකා සමඟ ඒකත්වයකට පැමිණීම
තේමාව​ - ඇදහිල්ලේ කීකරු කම

දේශක :   සැක් පූනන්
සියළු අදහස්: 0

Becoming One With Each Other
The Obedience Of Faith

මෙම මාලාවේ දේශනා