යේසුස් වහන්සේගේ අඥාවන් වැදගත් ලෙස සැලකීම​
තේමාව​ - ඇදහිල්ලේ කීකරු කම

දේශක :   සැක් පූනන්
සියළු අදහස්: 36

Taking Jesus's Commands Seriously
The Obedience Of Faith

මෙම මාලාවේ දේශනා