දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කිරීම​
තේමාව​ - ඇදහිල්ලේ කීකරු කම

දේශක :   සැක් පූනන්

Doing The Will Of God
The Obedience Of Faith

මෙම මාලාවේ දේශනා