දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කිරීම​
තේමාව​ - ඇදහිල්ලේ කීකරු කම

දේශක :   සැක් පූනන්
සියළු අදහස්: 0

Doing The Will Of God
The Obedience Of Faith

මෙම මාලාවේ දේශනා