යේසුස් වහන්සේ කළ ක්‍රියාවන් හා ඊටත් වඩා මහත් ක්‍රියාවන් කිරීම
තේමාව​ - ඇදහිල්ලේ කීකරු කම

දේශක :   සැක් පූනන්

Doing Jesus' Works And Greater Works
The Obedience Of Faith

මෙම මාලාවේ දේශනා