සභාව ගොඩ නැගීම
තේමාව​ - ඇදහිල්ලේ කීකරු කම

දේශක :   සැක් පූනන්

Building The Church
The Obedience Of Faith

මෙම මාලාවේ දේශනා