සභාව ගොඩ නැගීම
තේමාව​ - ඇදහිල්ලේ කීකරු කම

දේශක :   සැක් පූනන්
සියළු අදහස්: 0

Building The Church
The Obedience Of Faith

මෙම මාලාවේ දේශනා