පොළොව මතුපිට අපේ වැඩ නිම කිරීම​
තේමාව​ - ඇදහිල්ලේ කීකරු කම

දේශක :   සැක් පූනන්
සියළු අදහස්: 0

Finishing Our Earthly Work
The Obedience Of Faith

මෙම මාලාවේ දේශනා