ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආත්මය ඇත්තාවු සභාව
ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය ගොඩ නැගීම​

දේශක :   සැක් පූනන්

A Church That Has The Spirit Of Christ
Building Body of Christ

මෙම මාලාවේ දේශනා