සාතන්ව ජයගන්නාවු සභාව​​
ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය ගොඩ නැගීම​

දේශක :   සැක් පූනන්

A Church that Overcomes Satan
Building Body of Christ

මෙම මාලාවේ දේශනා