දේව භක්තික ක්‍රිස්තියානි නිවසක්​
ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය ගොඩ නැගීම​

දේශක :   සැක් පූනන්

A Godly Christian Home
Building Body of Christ

මෙම මාලාවේ දේශනා