ශුද්ධවූ සහභාගිකම පැවැත්වීමේ අර්ථය
ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය ගොඩ නැගීම​

දේශක :   සැක් පූනන්

The Meaning Of The Breaking Of Bread
Building Body of Christ

මෙම මාලාවේ දේශනා