සියල්ලේදී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මුල් ස්ථානය ගත යුතුය​​
ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය ගොඩ නැගීම​

දේශක :   සැක් පූනන්

Christ Must Have First Place In Everything
Building Body of Christ

මෙම මාලාවේ දේශනා