ප්‍රශ්න සහ උත්තර​
ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය ගොඩ නැගීම​

දේශක :   සැක් පූනන්

Questions And Answers
Building Body of Christ

මෙම මාලාවේ දේශනා