අපේ මුළු ජීවනයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කිරීම
ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරය ගොඩ නැගීම​

දේශක :   සැක් පූනන්

Loving God With Our Whole Being
Building Body of Christ

මෙම මාලාවේ දේශනා