41 බයිබලය කියවීම - එළිදරව් කිරීම - යාච්ඤා කිරීම - නිරාහාරව සිටීම
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

Bible reading, Revalation, Fasting and Prayer
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)