43 සදාකාල ජීවනය යනු කුමක්ද?
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

What is the eternal life?
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)