20 පාපයෙන් මිදීමි සැබෑ සඵලත්වයයි
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

Deliverance from the sin is true prosperity
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)