06 සදාකාල ජීවනයට මග පෙන්වන්නාවූ පටු මාවත
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

Narrow way that leads to eternal life
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)