07 දසයෙන් කොටස පිළිබඳ නව ගිවිසුමේ ඉගැන්වීම
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

New Testament teaching on tithing
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)