15 ශුද්ධාත්මයාණන්ට ඔබගේ ජීවිත වෙනස් කළ හැක
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

Holy spirit can transform your life
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)