42 දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ මනස වෙනස් කිරීමට ඉඩ දෙන්න
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

Let God Renew your mind
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)