03 ඔබේ පාපය ඔබව දේව අබිමුකයෙන් ඉවත් කරයි
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

Your sin takes you away from God’s presence
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)