12 අන් අයට සමාව දීම තුළින් ප්‍රීතිමත් ජිවිතයක් කරා
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

Towards a joyful life by forgiving others
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)