16 ඔබගේ ස්ව- කැමැත්තට මැරෙන්න
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

Die to your self-will
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)