යටහත්පහත් අයට ලැබෙන අනුග්‍රහය
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

Grace that humble will receive.
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
මරණ බියෙන් මිදීම
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)