31 අලුත් ගිවිසුම් කාලයේ අනාවැකි පැවසීම යනු කුමක්ද
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

Prophesy in new testament time
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)