25. ඇදහිල්ලේ පළමු පියවර වන්නේ යටහත්කමයි
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

The first step to faith is humility
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)