44 දෙවියන්වහන්සේ අප පරීක්ෂා කර බලනසේක
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

God will test us
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)