27 පොරොව ගස මුල තබා තිබේ
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

The axe is laid to the root of the tree
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)