28 මුදල් දීම පිළිබඳ ජේසුස් වහන්සේගේ ආකල්පය
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

Jesus's attitude towards giving money
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)