14 සත්‍යය ඔබව නිදහස් කරයි
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

The truth will set you free
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)