24 කාන්තාවක් සභාවේ හිස වසාගත යුක්තේ ඇයි
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

Why should a woman cover her head in the church
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)