05 ඔබ පාපයට වහලෙක් නොවේ
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

You are not a slave to sin
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)