29 මම පාපයට වැටුණා මට බලාපොරොත්තුවක් තිබේද?
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

I have fallen into sin do I have hope?
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)