32 යාඥාව, ස්තුති දීම, ප්‍රශංසාව සහ නමස්කාරය
කෙටි වීඩියෝ දේශනා

දේශක :   සැක් පූනන්

Prayer, thanksgiving, praise and worship
Short Video Messages

මෙම මාලාවේ දේශනා

02 ඔබ ලෝකයේ ආලෝකයය
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
22 ආදරණීය පියා
සැක් පූනන්
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)